บุคลากรสาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น

รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น

นางศรุตญา ชินรัตน์

หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น

นางสุกันญา ค่าเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางนนทยา ศิริคุณ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสิริยากร ดงแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวมะลิวัลย์ พร้อมจิตร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางอารีรัตน์ ศรีเสน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสิริกาญจน์ เหล่าคำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางวิไลลักษณ์ เทียงคำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางกฤติกา ขันตี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นาย กองพล บุญสอาด

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายภานุวัฒน์ สละ

นักวิชาโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายเสาร์เอก นุขันธ์

นักวิชาโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายเอกชัย แซ่จู

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางกนกพร จันทา

พนักงานสถานที่

นายสัมพันธ์ มีภักดี

พนักงานทั่วไป

นางถาวร หอมทอง

พนักงานสถานที่

นาง แมว นุ่นภักดี

พนักงานสถานที่

นายพรชัย สารสี

พนักงานขับรถยนต์

นายประภาส เขียวกลม

พนักงานขับรถยนต์