ปริญญาตรี

เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 4 คณะ ดังต่อไปนี้ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2563

โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2564

โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2565

โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2566