- คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ด้านผู้บริหารและบุคลากร