KPI65 ปีงบฯ 65 รอบ 12 เดือน สาขาขอนแก่น
ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 2565
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KPI Template)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
มติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ขอนแก่น พ.ศ.2563 - 2565 ฉบับปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ2565
Mind Map ความเชื่อมโยงงบประมาณ 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7 / 2564 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
รายงาน KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในโครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (รอบ 12เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน (KPI Template) และรายงานผลและผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายองค์ประกอบ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564