ตารางบรรยายนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 12.28 น.
ตารางบรรยายนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 12.28 น.