ตารางบรรยายสรุปปริญญาตรี วันเสาร์-วันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19/7/2565
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัย)
20/6/2565
ตารางบรรยายวันจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
8/6/2565
ประกาศ เรื่อง คู่มือลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2565 และซ่อม2และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2564
31/5/2565
ประกาศ เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไปที่ขอกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งแรก)
31/5/2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
14/5/2565
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสมัครเรียน
14/5/2565
ประกาศ เรื่อง ถอนสภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565
14/5/2565
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 47 กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
29/4/2565
ประกาศ เรื่อง ตารางการสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
22/4/2565
ประกาศ เรื่อง การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
21/4/2565
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 47) กรอกแบบสำรวจภาะการมีงานทำของบัณฑิต
19/4/2565
ประกาศ เรื่อง ขอเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาเรียนดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
19/4/2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
1/4/2565
ประกาศ เรื่อง ขอปิดระบบคอมพิวเตอร์หลักและระบบฐานข้อมูลเพื่อปรับเสถียรภาพของระบบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน 2565
1/4/2565
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาคระดับชั้นปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565/ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทเทียบโอนหน่วยกิตส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2565/ การรับสมัครนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ส่วนภูมิภาค (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
1/4/2565
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี /การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอน /การรับสมัครนักศึกษาใหม่เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree)/การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
23/3/2565
ประกาศ เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
8/3/2565
ประกาศ เรื่อง การขอเงินคืน (กรณีพิเศษ) สอบซ่อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
8/3/2565
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการยืนยันตัวในการสอบแบบออนไลน์ สอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ส่วนภูมิภาค)
24/2/2565
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
24/2/2565
ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
24/2/2565
ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565
22/2/2565
ประกาศลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
28/12/2564
ประกาศ เรื่อง ให้นำต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2564 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาถือว่าผลสอบที่ผ่านมาเป็นโมฆะและจะดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
22/12/2564
ประกาศ การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
03/11/2564
ประกาศ การขอเงินคืนและบอกเพิ่มกระบวนวิชา (กรณีพิเศษ) ในการสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
03/11/2564
มหาวิทยาลัยรามคำแหงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการเยียวยานักศึกษาในการสอบออนไลน์ ภาค 2/2563 ส่วนภูมิภาค
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
ห้องเรียนบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น ( 24 ต.ค.64)
ห้องเรียนบรรยายสรุปผ่านระบบ Google Classroom สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น ภาค 1/64
ลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีทางอินเทอร์เน็ต (เพิ่มเติม)
ตารางบรรยายสรุป เสาร์ - อาทิตย์ ภาค1/2564
แจ้งการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2564
ม.รามฯ เชิญชวนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 11 ต.ค.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการรับคำร้องของนักศึกษาในการสอบออนไลน์
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการจัดสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น ภาค 2/2654 รุ่น11
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค1/2564 มีการปรับลดค่าเล่าเรียน 50% สำหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2563-2564 (รุ่นที่ 47) กรอกภาวะการมีงานทำใน Google Form
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบส่วนภูมิภาค ภาค2/2563 เป็นการสอบออนไลน์
 
- ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สั่งเอกสารได้จากลิ้งค์นี้
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง มาตราการช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัย)
การบรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง "การศึกษาความต้องการการให้คำปรึกษาออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง”
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขยายเวลาการชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิจล่าช้า
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี Predegree ภาค 1/64
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 2/ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ส่วนภูมิภาค
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องเปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมมิภาค (ครั้งที่ 3) ภาค 2 และภาถฤดูร้อน 2563
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องเปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมมิภาค (ครั้งที่ 2) ภาค 1/2564
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี 2562-2563 (รุ่นที่ 46) กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 1/64
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการจัดการเรียนการสอนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของไวรัวโคโรนา 2019
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
ตรวจสอบรายชื่อ รับบัตรนักศึกษารหัสปี 63
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องหลักฐานการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิตส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
ประกาศ เรื่องการถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564