นักศึกษาเก่าที่มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาขอนแก่น ห้องสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์RK4
28/8/2566
การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่แนวปฏบัติในการทำบัตร
20/3/2566
คู่มือลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
15/3/2566
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันบอกเลิก - บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ E-services
9/2/2566
ประกาศ เรื่อง ให้ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษา ประเภทกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
6/1/2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
22/11/2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รับทุนบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2564
10/11/2565
ตารางบรรยายสด วันจันทร์ - วันศุกร์ ระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
9/11/2565
ตารางบรรยายสรุป วันเสาร์-อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
9/11/2565
การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
4/11/2565
การขอเงินคืนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
4/11/2565
กำหนดการเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
4/11/2565
คู่มือลงทะเบียนเรียน ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
17/10/2565
ให้นำต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2565
6/9/2565
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
6/9/2565
ตารางบรรยายสรุปปริญญาตรี วันเสาร์-วันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19/7/2565
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัย)
20/6/2565
ตารางบรรยายวันจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
8/6/2565
ประกาศ เรื่อง คู่มือลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2565 และซ่อม2และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2564
31/5/2565
ประกาศ เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไปที่ขอกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งแรก)
31/5/2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
14/5/2565
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสมัครเรียน
14/5/2565
ประกาศ เรื่อง ถอนสภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565
14/5/2565
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 47 กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
29/4/2565
ประกาศ เรื่อง ตารางการสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
22/4/2565
ประกาศ เรื่อง การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
21/4/2565
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 47) กรอกแบบสำรวจภาะการมีงานทำของบัณฑิต
19/4/2565
ประกาศ เรื่อง ขอเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาเรียนดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
19/4/2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
1/4/2565
ประกาศ เรื่อง ขอปิดระบบคอมพิวเตอร์หลักและระบบฐานข้อมูลเพื่อปรับเสถียรภาพของระบบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน 2565
1/4/2565
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาคระดับชั้นปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565/ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทเทียบโอนหน่วยกิตส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2565/ การรับสมัครนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ส่วนภูมิภาค (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
1/4/2565
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี /การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอน /การรับสมัครนักศึกษาใหม่เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree)/การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
23/3/2565
ประกาศ เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
8/3/2565
ประกาศ เรื่อง การขอเงินคืน (กรณีพิเศษ) สอบซ่อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
8/3/2565
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการยืนยันตัวในการสอบแบบออนไลน์ สอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ส่วนภูมิภาค)
24/2/2565
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
24/2/2565
ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
24/2/2565