กำหนดการลงทะเบียนเรียนและวันสอบไล่ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษา
กำหนดลงทะเบียนเรียน
สอบไล่
ภาค 1/60
17 - 19 มิถุนายน 2560
4 - 5 , 11 - 12 พฤศจิกายน 2560
ภาคซ่อม 1/60
16 - 17 ธันวาคม 2560
20 - 21, 27 - 28 มกราคม 2561
ภาค 2/60
11 - 13 พฤศจิกายน 2560
24 - 25 , 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
ภาคฤดูร้อน/60
31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
19 - 20 , 26 - 27 พฤษภาคม 2561
คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.48 น.
ตารางห้องบรรยาย สรุปปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.12 น.
ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับตารางสอบไล่รายบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.17 น.
ตารางห้องบรรยาย สรุปปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.17 น.
ประกาศ เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 15.27 น.
สรุปจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามตารางบรรยายสรุป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิทยบริการฯจังหวัดขอนแก่น
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 12.03 น.
ตารางห้องบรรยาย สรุปปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 12.03 น.
ตารางบรรยายสรุประดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 15.03 น.
คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และสอบซ่อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2560
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.23 น.
วันและเวลาสอบระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.23 น.
ประกาศการบรรยายสรุป รายวิชา LAW3038 วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ขอใช้เทปบรรยายกระบวนวิชา Law 3038
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.50 น.
เรื่อง ให้ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.50 น.
คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และภาคซ่อม 2และซ่อม s ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 12.48 น.
รับสมัครนักศึกษา เพื่อคัดเลือกรับรางวัลเพชรน้ำหนึ่งและเพชรประดับราม ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 12.48 น.
ตารางบรรยายสรุปปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาฯขอนแก่น
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ประกาศ เรื่อง วิชาในการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของคณะสื่อสารมวลชน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.
ประกาศ เรื่อง วิธีการเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขออัดสำเนาได้ที่ห้องสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น โดยนักศึกษานำแผ่นมาด้วยตนเอง
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 14.57 น.