ประกาศข่าวทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภทขัดสน ปีการศึกษา 2558
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 12.32 น.
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันบรรยายสรุป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิชา POL 2103
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 12.32 น.
การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 และการลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 12.32 น.
ตารางการบรรยายภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ บรรยายวันจันทร์ - ศุกร์
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 12.32 น.
ตารางการบรรยายภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ บรรยายวันเสาร์ - อาทิตย์
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 12.30 น.
ตารางการบรรยายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๕๗ น.
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๘ น.
ประกาศ ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๔๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๑๙ น.