ประกาศ ตารางบรรสรุป ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๔ น.
ประกาศ การบรรยายทางไกลสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๔ น.
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๔ น.
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอน ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๔๕ น.
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครสอบส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ (ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗)
ประกาศ ณ วันที่๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๔๕ น.
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ครั้งที่ ๒ (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม) ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๔๕ น.
เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และยกเว้นการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาค ๑ และ/หรือภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๕๔ น.
โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมทำการทดสอบในวันที่ ๒๘ มิถุนายน - วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๕๔ น.
การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๕๕ น.
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๕๔ น.
กำหนดการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๒๑ น.
กำหนดการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา๑๕.๓๐ น.
ประกาศ เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา๐๙.๑๗ น.
ตารางเรียนนักศึกษาภูมิภาค ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา๐๙.๑๗ น.
คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค ภาค 2/2556 และซ่อมภาค 1/2556
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา๐๙.๑๗ น.
ประกาศ ข้อแนะนำการดูผลสอบวิชากฎหมาย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๒๕ น.
ประกาศ ตารางบรรยายวันปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๑๓ น.
ส. 9 พ.ย. 2556 - จ. 11 พ.ย. 2556

ลงทะเบียนเรียนภาค 2 /2556 ที่สาขาวิทยบริการฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๖ น.
ประกาศ ตารางบรรยายสรุปปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 2/2556
ประกาศ ณ วันที่๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๖ น.
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ ณ วันที่๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๖ น.
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๔ น.
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๔ น.
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันบรรยายสรุป วิชา POL 2200 ระจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๒๙ น.
ประกาศ เรื่อง ห้องบรรยายสรุปปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 - 14 กรฎาคม 2556
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๒๙ น.
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันบรรยายสรุป วิชา law3005 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๒๙ น.
ประกาศ เรื่อง ห้องบรรยายสรุปปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2556
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๒๙ น.
ประกาศ เรื่อง ห้องบรรยายสรุปปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 29 -30 มิถุนายน 2556
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๕๖ น.
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๕๖ น.
ประกาศ เรื่อง โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG 1001, ENG 1002, ENG 2001, ENG 2002 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ผลสอบของโครงการฯ ใช้แทนผลสอบของมหาวิทยาลัยฯได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๕๖ น.
ประกาศ เรื่อง การขอสำเร็จการศึกษาของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี Pre-Degree กรณีใช้สิทธิเทียบโอนและมีหน่วยกิตครบหลักสูตรในวันที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๔๙ น.
ประกาศ เรื่อง การรับตารางการสอบไล่รายบุคคลในการสอบ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๔๔ น.
ประกาศ เรื่อง การกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๒ น.
ประกาศ เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๑๙ น.
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา MCS เทคโนโลยีเพื่อนการสื่อสารมวลชน นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับเอกสารอาจารย์ผู้บรรยายเพื่อทำสำเนาได้ที่งานปริญญาตรีสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประกอบการอ่านหนังสือสอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๕๓ น.
ประกาศ เรื่อง การรับตารางสอบไล่รายบุคคลในการสอบซ่อม ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๒๕ น.
ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสมุดลงทะเบียนเรียน (มร.๓๖,๓๗) เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จนกว่านักศึกษาจะเรียนจบครบตามหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๒๘น.
ประกาศ เรื่อง ตารางบรรยายสรุปในวันเสาร์ - อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๒๘น.
ประกาศ เรื่อง ตารางบรรยายวันปกติ ระดับปริญญาตรี ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๒๘น.
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๒๘น.
ประกาศ เรื่อง การกู้ยืมกองทุน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๕๔ น.
ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๕๔ น.
ประกาศ เรื่อง การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๒๔ น.
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันบรรยายสรุปประจำภาคเรียนี่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิชา ECO 1101
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๑๓ น.
ประกาศ เรื่อง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประเภทขัดสน และประเภทกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๔๐ น.
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษารางวัลเพชรน้ำหนึ่งและเพชรประดับรามฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๔๖ น.
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๔๙ น.
ตารางบรรยายสรุปส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๔๙ น.
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๖ น.
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม) ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๖ น.
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิตส่วนภูมิภาค
ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๖ น.
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค (ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๖ น.
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกเรียวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๑๗ น.
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชี
ประกาศ ณ วันที่๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๔ น.
ประกาศ เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๗ น.
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันบรรยายสรุปวิชา BA307 เดิมวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 2554 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เป็นวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๔๑ น.
ประกาศใช้เทปบรรยายสรุปกระบวนวิชา LA 208 (lw210) ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. แทนการบรรยายสรุปเนื่องจากอาจารย์ผู้บรรยายมีภารกิจในวันดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๕๘ น.
ประกาศเลื่อนวันสอบไล่ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๕๘ น.
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๕๘ น.
ตารางเปลี่ยนแปลงวันบรรยายสรุป ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๕๘ น.
ประกาศการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๖ น.
ขอเปลี่ยนแปลงวันบรรยายสรุป ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๖ น.
ตารางบรรยายการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ช่องสัญญาณที่ 1 - 2 และ เทป
ประกาศ ณ วันที่๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๑๒ น.
ตารางบรรยายสรุปภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๓ น.
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการส่วนภูมิภาค
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๒ น.
การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาใหม่ ภาค ๒ปีการศึกษา๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๒ น.
การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๒ น.
ประกาศ เลื่อนวันสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค และวันลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2554
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๘น.
โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รับสมัคร เสาร์ที่ ๒๙ - อาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ทดสอบระหว่าง วันที่ ๑๑ พ.ย. - ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๓๙ น.
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๕๖ น.
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๒๒ น.
ตารางห้องบรรยายสรุประดับปริญญาตรี ในวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 20.16 น.
ตารางห้องบรรยายสรุประดับปริญญาตรี ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 16.45 น.
ขอแจ้งบรรยายชดเชยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 10.29 น.
การรับตารางสอบไล่รายบุคคลประจำการสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553
ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 15.41 น.
ห้องบรรยายสรุปสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2554
ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 15.41 น.
การใช้เทปบรรยายแทนการบรรยายสรุป วิชา LA 310(LW 313) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2554
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 16.31 น.
กำหนดการเปลี่ยนแปลงการบรรยายสรุป ภาค 1/2554 (เพิ่มเติม) สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 10.25 น.
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันบรรยายสรุประดับปริญญาตรี กระบวนวิชา SO 103 เดิมวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 -16.00 น. เปลี่ยนแปลงวันบรรยายสรุปเป็นวันที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 09.00 -16.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.41 น.
ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.05 น.