ตารางการบรรยายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๕๗ น.
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๘ น.
ตารางการเปลี่ยนแปลงการบรรยายสรุปรายวิชา POL 3329 และ ENG 2002
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๘ น.
ตารางห้องบรรยายสรุป ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๔๗ น.
เปลี่ยนแปลงวันบรรยายสรุป ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายวิชา POL 3329
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๔๗ น.
ตารางห้องบรรยายสรุป ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๔๗ น.
ตารางห้องบรรยายสรุป ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๗ -๑๘ มกราคม ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๔๐ น.
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๗ น.
โครงการนิเทศนักศึกษา Pre-Degree ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ตารางปฏิบัติงาน)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๒๘ น.
ประกาศ ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๔๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๑๙ น.
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒) ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๑๙ น.
ประกาศ โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG 1001, ENG 1002, ENG 2001, ENG 2002 ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผลสอบของโครงการฯ ใช้แทนผลสอบของมหาวิทยาลัยฯ ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๒๙ น.
ประกาศ ตารางห้องบรรยายสรุป ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๕ น.
ประกาศ ตารางบรรยายสรุป ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๔ น.
ประกาศ การบรรยายทางไกลสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๔ น.
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๔ น.
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอน ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๔๕ น.
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครสอบส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ (ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗)
ประกาศ ณ วันที่๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๔๕ น.
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ครั้งที่ ๒ (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม) ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๔๕ น.
เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และยกเว้นการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาค ๑ และ/หรือภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๕๔ น.
โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมทำการทดสอบในวันที่ ๒๘ มิถุนายน - วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๕๔ น.
การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๕๕ น.
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๕๔ น.
กำหนดการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๒๑ น.
กำหนดการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา๑๕.๓๐ น.
ประกาศ เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา๐๙.๑๗ น.