ประวัติความเป็นมา  
โครงสร้างกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสาขาขอนแก่น
ปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) กลยุทธ์ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) กลยุทธ์ด้าน ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
นโยบาย วางแผนงบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (ล่วงหน้า 3 ปี) งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
บุคลากร แผนปฏิบัติราชการปี 5 ปี (พ.ศ.2559 ถึง 2563)
คณะกรรมการ รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
ตารางการตรวจประเมินคุณภาพ KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
  คำตั้งของบปีงบประมาณ 2562
  Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
  รายงานแผนผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
บันทึกฯ ส่งแผน-ผล รายละเอียดโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม . ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น
แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2560 - 2564
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) กลยุทธ์ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) กลยุทธ์ด้าน ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
วางแผนงบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (ล่วงหน้า 3 ปี) งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
แผนปฏิบัติราชการปี 5 ปี (พ.ศ.2559 ถึง 2563)
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) กลยุทธ์ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
แผนปฏิบัติราชการปี 2560
แผน-ผล แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบฯ 40,000.-)
แผน-ผล โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒน ปีงบฯ 2560
แผน-ผล โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการรนักศึกษา ปีงบฯ 2560
คำขอตั้งงบ 2560 ขอนแก่น