• นโยบายมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านการทำนุบำรุงศิลวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึง เป็นการระลึกถึงพรรพบุรุษและการเชิดชูเกียรติประวัติบุคคลสำคัญของประเทศไทย

  • วัตถุประสงค์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น มีความตระหนักถึงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายกระทรวงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มุ่งให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึง เป็นการระลึกถึงพรรพบุรุษและการเชิดชูเกียรติประวัติบุคคลสำคัญของประเทศไทย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น จึงได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบไป
  • ปรัชญา

- บริการการศึกษา นำพาความรู้สู่ชุมชน มุ่งสร้างคนพัฒนาชาติ

  • ปณิธาน

- มุ่งบริการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัย

- มุ่งสร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย
  • วัตถุประสงค์

- ให้บริการจัดการเรียนการสอนจากส่วนกลางไปสู่ส่วน ภูมิภาค

- ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมด้วยความ เสมอภาค รวดเร็ว และถูกต้อง

- ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

- กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา
 
- วันสถาปนาหาวิทยาลัยรามคำแหง
-
- กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา
- วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช